Anbi

Anbi-gegevens

Naam instelling: Stichting São Tiago
RSIN: 809127283
De Stichting São Tiago is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling.
Vestigingsadres: Vloedstraat 31 – 4321 AM Kerkwerve
Telefoonnummer: 0031 111 415686
E-mailadres: bevelander@zeelandnet.nl

Doelstelling
De Stichting stelt zich ten doel financiële hulp te verlenen aan een kleinschalig project, waarvan de participanten zich ontfermen over straatkinderen, die afkomstig zijn uit de sloppenwijken van de Braziliaanse stad Belo Horizonte.

Wat wil São Tiago bereiken?
Dit project beoogt om de levensomstandigheden van straatkinderen te verbeteren. Een en ander geschiedt door het bieden van dagopvang, verzorging, en scholing. De doelgroep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Door middel van dit aanbod tracht men de kinderen uit de sloppenwijken op termijn te onttrekken aan hun uitzichtloos bestaan in de hoop, dat zij zich na hun verblijf in het opvanghuis verder zullen ontplooien en voor vervolgonderwijs of een passende baan in aanmerking zullen komen.

De organisatie
De Stichting São Tiago kent slechts een onbezoldigd bestuur; zij houden de organisatie draaiende.

Geschiedenis
In 1935 vertrekt de Nederlandse pater Theo Leyen naar Brazilië. De door de bevolking ‘Padre Tiago’ genoemde Leyen zet zich voornamelijk in voor de armen in zijn omgeving. Met de hulp van een groep vrijwilligers begint hij op kleine schaal de leefomstandigheden van straatkinderen uit de sloppenwijken van Belo Horizonte te verbeteren. De eerste crèche die hij bouwt, biedt plaats aan 68 kinderen. Pater Leyen trachtte de kinderen liefdevol te beschermen tegen het harde leven op straat, een leven van honger, lijm snuiven, stelen en bendevorming. Voor de moeders van de kinderen probeerde hij werk te regelen zodat zij enigszins in hun levensonderhoud konden voorzien en zo een stuk van hun eigenwaarde terugvonden. Al deze inspanningen waren niet voor niets. Steeds meer kinderen vonden de weg naar de crèche. In 1994 overlijdt pater Tiago, na 60 jaar van zijn leven zich te hebben ingezet voor de allerarmsten. Zijn werk wordt voortgezet door paters uit Brazilië.

Actueel beleidsplan
Inmiddels zijn er twee opvanggelegenheden gebouwd voor 170 kinderen. Aan een derde opvang wordt gewerkt. Deze moet ruimte bieden aan nog eens 70 kinderen. Ook is er een gebouw gerealiseerd voor de wat oudere kinderen en volwassenen. In de opvang worden de kleintjes, van de vaak nog zeer jonge moeders, vanaf zeven uur in de ochtend tot zeven uur in de avond opgevangen. Zij krijgen kleding, eten en drinken en worden gedoucht. Voor de allerkleinsten, vaak vanaf vier weken, staan bedjes gereed. De grotere kinderen maken hier, voor het eerst, kennis met scholing. Uit de grote toeloop blijkt het succes van dit kleinschalige project. Het dagelijkse eten en drinken van de kinderen, het lesmateriaal, het speelgoed, de inrichting en het onderhoud van het gebouw, kosten handen vol geld. Met de steun van donateurs lukt het keer op keer om de organisatie draaiende te houden.

Activiteiten
De voorlichtingscampagne van de Stichting kreeg gestalte in de verspreiding van een brochure, het periodiek doen uitgaan van een nieuwsbrief, het verzorgen van PowerPoint presentaties bij verenigingen en instellingen, de steeds weer geactualiseerde website, een plekje in de regionale gids van het Instituut Fondsenwerving, het bezetten van een stand op beurzen, enz.

Financiering
De Stichting maakt gebruik van alle geoorloofde middelen, die haar ten dienste staan, zoals het geven van voorlichting, het verspreiden van berichten, het onderhouden van een website (www.stichtingsaotiago.nl), het doen uitgaan van verzoeken om financiële hulp, het intensiveren van contacten met belangstellenden, en het stimuleren van tot actie bereide mensen.

Besteding van het vermogen
Het bestuur van de Stichting São Tiago in Nederland zet de financiële bijdragen op een Nederlandse bankrekening (ABN AMRO) en stuurt eens in de zoveel maanden het totaal naar Belo Horizonte. Het bestuur trekt geen kosten af – van alle bijdragen gaat de volle 100% naar Brazilië. Het bestuur van de Stichting São Tiago in Nederland rekent het tot haar verantwoordelijkheid om het reilen en zeilen in Belo Horizonte kritisch te volgen. Deze overweging wordt niet ingegeven door een of andere vorm van paternalistische bemoeizucht, maar door oprechte bezorgdheid, omdat het er met name ten tijde van een crisis op aan komt een wijs beleid te voeren, waarbij ook in deze de helpende hand van een hulpverlenende Stichting als de onze dienstig kan zijn. Daarnaast meent het bestuur, dat de Stichting São Tiago Nederland zulks naar onze milde gevers toe verplicht is. Men maakt uitsluitend gelden over als men van de toepassing ervan op de hoogte gesteld is. In dit verband is, over en weer, een goede communicatie en een grote mate van openheid van levensbelang.

Bestuur
Jopie Kouwenberg – voorzitter
Adrie Kouwenberg – penningmeester
Henk Kesteloo – bestuurslid met portefeuille fondswerving
Corrie Roskam-v.d. Schelde – bestuurslid

Beloningsbeleid
Het bestuur trekt geen kosten af – van alle bijdragen gaat de volle 100% naar Brazilië. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Kosten voor de administratie of PR worden voor geen cent uit hetgeen weldoeners de Stichting ter beschikking stellen betaald, maar nemen de bestuursleden voor eigen rekening. En wanneer bestuursleden van de Stichting het project in Brazilië bezoeken, geschiedt dit geheel op eigen kosten. Voor dit jaar staat een bezoek aan de opvang in Belo Horizonte gepland. Tijdens dit bezoek zullen de activiteiten en gewenste projecten besproken worden en op welke wijze de Stichting daar financieel aan kan bijdragen.

Financieel overzicht 2022 en 2023
Het jaar 2022 kenmerkte zich door vele donaties van kerkelijke instellingen, waarvan de €2.000 van de Augustinus Franken Stichting het hoogst was. Een gift in natura was de afgeschreven winkelvoorraad tuinlampen, waarvan de (bescheiden) opbrengst uit verkoop verwerkt is in ‘giften en donaties van particulieren’. In 2022 is er een Fair georganiseerd ten behoeve van de Stichting in Belo Horizonte en ten behoeve van de vluchtelingen uit de Oekraïne. De opbrengst van €1.970 kwam voor €1.000 ten goede van de Oekraïne en €970 tbv de Stichting in Belo Horizonte.
De Stichting houdt ten opzichte van het niveau van de jaarlijkse overdracht aan de opvang in Belo Horizonte een ruime vermogenspositie aan – per 31 dec.’22: €14.662,-, een vermeerdering van + €2.700,- ten opzichte van 2021. Het bestuur geeft aan deze reserve aan te houden voor eventuele calamiteiten, zoals bijvoorbeeld het Coronajaar 2019, toen de (financiële) nood in Belo Horizonte hoog was en de Stichting met extra afdrachten de nood enigszins kon verlichten.
In het boekjaar 2023 is met het oog op het geplande bezoek aan de opvang in Belo Horizonte prudent omgegaan met de baten. Er is €6.000 overgemaakt aan de Stichting in Belo Horizonte. Het kassaldo €20.810 betekent een financieel gezonde uitgangspositie om aan de beoogde verbouwing van de opvang in 2024 financieel substantieel bij te kunnen dragen.
In 2023 hebben diverse kerkelijke stichtingen financieel bijgedragen. De Fair in april ’23 ten dienste van de opvang in Belo Horizonte leverde € 610,- op.
Het restant uit een schenking in de vorm van een afgeschreven voorraad tuinlampen is in de loop van 2023 verkocht.
In 2023 is begonnen met de verkoop van petflessen; het statiegeld kwam ten goede aan de Stichting.

Baten en Lasten 2022 en 2023
Standaardformulier Anbi Algemeen 2022 + 2023